اسامی شوراهای روستا از قدیم تا کنون

تاریخچه شورا در قره قاسملو

بعدازتشکیل جهادسازندگی واستقرارآن درسال۱۳۵۸درپارسابادانتخابات شورای اسلامی درروستای قره قاسملو نیزمانندسایرآبادیهای مغان ازطریق جهاد سازنگی صورت گرفته وافرادزیربعنوان شورای منتخب مردم انتخاب گردیده اند.

*زیرنظرجهادسازندگی تاسال۱۳۷۸

۱-اسفندیار خیرجو

۲-گل اوغلان کارگر

۳-قربانعلی ایرانی

۴-مختار علمی

 ۵-میرصدرالدین(سیدصدی)سیدی

۶- آواد پیران

۷-سیاب پرستار

۸-جابر پرورش

۹-التفات(عزیز)ضربی

۱۰-کاووس محمدزاده

*منتخبین مردم درانتخابات اولین دوره شورا(زیرنظربخشداری) سال۱۳۷۸

۱-اسماعیل اختری

۲-اکبر جدیدی

۳-سیاب پرستار

۴-ابراهیم نجفی

۵-علی اکبر نجفی

                                   نادر قدیمی-بخشدارمرکزی بیله سوار

  

*انتخابات دوره دوم شورا  ۹/۱۲/۱۳۸۱

۱-ابراهیم نجفی-۵۲۳ رای

۲-اسداله قربانی-۴۸۲ رای

۳-عباس محسن پور-۳۸۰ رای

۴-نادر پرورش-۳۵۰ رای

۵-ابراهیم پرورش-۳۳۵ رای

۶-علی اکبر نجفی-۳۱۷ رای

۷-اسماعیل اختری-۲۹۳ رای

۸-سیاب پرستار-۲۸۶ رای

۹-حسن یحیوی-۲۴۱ رای

۱۰-اکبر جدیدی-۲۲۱ رای

۱۱-نادر بهزاد-۱۱۳ رای

۱۲-هوشیار خیرجو-۵۳ رای

                                    جابر جهان بین-بخشداربخش مرکزی بیله سوار

*انتخابات دوره سوم شورا۲۴/۹/۱۳۸۵

۱-میربرات سیدی پور-۵۳۲ رای

۲-محمدعلی اختری-۵۰۳ رای

۳-ابراهیم نجفی-۴۴۰ رای

۴-منصور قلی پور-۴۳۸ رای

۵-حمید پیران-۴۰۷ رای

۶-سیاب پرستار-۳۶۷ رای

۷-عباس محسن پور-۳۵۸ رای

۸-ناصر نجفی-۳۲۹ رای

۹-نادر بهزاد-۳۱۷ رای

۱۰-صاحبعلی(قربان)قربانی-۲۵۱ رای

۱۱-حسن یحیوی-۲۴۵ رای

۱۲-محمد پورمراد-۱۵۱ رای

 

*انتخابات دوره چهارم شورا۲۴/۰۳/۱۳۹۲

۱-عباس محسن پور-فرزند نوروز-۶۱۳ رای

۲-محمدعلی محسن پور-فرزند نوروز-۵۲۲ رای

۳-حسین پورمند-فرزند محبعلی-۴۹۶ رای

۴-بخشعلی قربانی-فرزند قربان(صاحبعلی)- ۴۳۲رای

۵-نادر بهزاد-فرزندارشد-۳۵۳ رای

۶-ابراهیم پاداش-فرزند خدابخش-۲۷۷ رای

۷-نادر نجفی-فرزند اشرف-۲۲۲رای

                                           تقی فیروزمند-بخشداربخش مرکزی بیله سوار 

(برگرفته شده از وبلاگ علی پیران)

/ 0 نظر / 19 بازدید