اسامی نامزدهای شورای بیله سوار

.آقای شاپور سرداربنده با ۲۷۸۱ رای نفر اول شناخته شد
2.آقای شهرام شاهدی با ۲۶۱۲ رای نفر دوم شناخته شد
3.آقای علی عزیزی با ۲۵۳۹ رای سوم شناخته شد
4.آقای شهرام یوسفی با ۲۳۵۸ رای چهارم شناخته شد
5.آقای سیاوش پورطهماسبی با ۱۶۲۰ رای نفر پنجم شناخته شد
6.آقای حسن پورمیرزا با ۱۵۶۰ رای ششم و علی البدل اول شناخته شد
7.آقای ایرج کارگر با ۱۵۵۵ رای نفر هفتم و علی البدل دوم شناخته شد
8.آقای منصور آقازاده با ۱۳۷۸رای هشتم شد
9.آقای همت دشتی سادات با ۱۳۷۷ رای نهم شد
10.آقای عباسعلی جهانی با ۱۳۷۲ رای دهم شد.
11.آقای شهرام ملکی با ۱۳۴۷ رای یازدهم شد
12.آقای رضا داودی بیله سوار با ۱۲۸۵ رای دوازدهم شد
13.آقای وکیل کارگر با ۱۲۰۸ رای سیزدهم شد
14.آقای مرتضی علی اسکندرپور با ۱۲۰۳ رای چهاردهم شد
15.آقای محمود توکلی با ۱۰۶۳ رای پانزدهم شد
16.آقای فراهم میرزائی با ۱۰۱۹ رای شانزدهم شد
17.آقای یاور حامدفر با ۹۸۹ رای هفدهم شد
18.آقای فرهاد ارژنگ با ۹۷۷رای هیجدهم شد
19.آقای محمدرضا کیانی با ۸۵۳ رای نوزدهم شد
20.آقای فرزاد خاک زاد با ۶۵۵ رای بیستم شد
21.آقای منصور محمودی با ۳۶۳ رای بیست و یکم شد
22.آقای سیامک گرانمایه با ۳۰۹ رای بیست و دوم شد
23.آقای اسلام فرهمند با ۱۱۲ رای بیست و سوم شد

/ 0 نظر / 222 بازدید