عکسهایی از تیم والیبال و فوتبال روستا بعد از انقلاب

اسامی ایستاده بترتیب از راست : علی پورمند - اسدالله قربانی - علی اوسط نجفی - علی یحیوی - حسین اجاقی - خسرو محمدزاده

نشسته از راست : یوسف نجفی - عارف اجاقی - رضا اختری - علی اصغر فردرمزی

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ایساده بترتیب از راست : یوسف نجفی - عارف اجاقی

نشسته از راست : مهدی اجاقی - رامین کارگر

-----------------------------------------------------------------------------------------------

بترتیب از راست : ابراهیم نجفی - ترحیم فردرمزی - میربرات سیدی پور - علی اوسط نجفی - اردشیر اختری - ابوالفضل فراقی

------------------------------------------------------------------------------------------------

ایستاده از راست : علی اوسط نجفی - رضا جوانمرد - جاوید اجاقی

نشسته : عارف اجاقی

/ 0 نظر / 97 بازدید